Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin ali dərəcəli bərpaçı-rəssamı, əməkdar mədəniyyət işçisi Bəstixanım Əliyeva “AZƏRBAYCAN TİKMƏ VƏ PARÇALARININ ŞÖHRƏTİ” adlı məqaləsini təqdim edir


Çox qədim tarixə və zəngin bədii ənənələrə malik olan milli dekorativ-tətbiqi sənətimizdə parça və tikmənin  davamlı olaraq inkişafı ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinin zaman-zaman yenilənməsi ilə bağlı olmuşdur. Bununla belə, məkanımızda hansı iqtisadi-siyasi durumun mövcudluğundan asılı olmayaraq sənətkarlığın bu iki sahəsi incəsənətimizin aparıcı və qürurverici sahələrindən olmuşdur. Onun qədimlərdən başlayaraq dünyanın uzaq-yaxın ölkələrinə gedib çıxması da izsiz ötüşməyib və “El sənəti – el şöhrətidir” deyiminn yaranmasına səbəb olmuşdur.

Ətraflı: AZƏRBAYCAN TİKMƏ VƏ PARÇALARININ ŞÖHRƏTİ

May 05, 2020

Geri